IR35 KURALLARI (BORDRO DIŞI ÇALIŞMA KURALLARI)
Hazırlayan: Ali Güden
IR35 KURALLARI (BORDRO DIŞI ÇALIŞMA KURALLARI)

1. Bordro Dışı Çalışma Kuralları

Bordro Dışı Çalışma Kuralları, hizmetlerini müşteriye limited şirket veya başka bir aracılık yoluyla sunan çalışanlar ( diğer adıyla yükleniciler) için geçerlidir.

Aracı, genellikle yüklenicinin kendi kişisel hizmet şirketidir; ancak aşağıdakilerden herhangi biri de olabilir:

-bir ortaklık,
-bir kişisel hizmet şirketi (PSC),
-veya bir şahısi.

'Kişisel Hizmet Şirketi' terimi, IR 35 olarak bilinen hükümetin istihdam durumunu tanımlayan kuralları bağlamında da büyük oranda tasvir edilmiştir.

IR35'in önde gelen amacı, işçilerin (yükleniciler) çalışanlarla aynı vergi ve Ulusal Sigorta primlerini ödemesini sağlamak ve yasallaştırmaktır.

Bu bağlamda, müşteri, işçinin / yüklenicinin hizmetlerini veya mallarını alacak olan kuruluştur ve burada müşteriler, bordro dışı çalışma kurallarının yüklenici tarafından uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmekle sorumlu tutulacaktır.

2. IR35 Kuralları Kimleri Etkiliyor

Kurallardan etkilenebilecek taraflar şu şekilde takip edilir:

• Hizmetlerini aracıyla sağlayan bir işçi veya yüklenici
• Aracıyla bir işçiden hizmet alan bir müşteri
• Aracıyla işçinin hizmetlerini sağlayan bir ajans.

6 Nisan 2021 tarihinden itibaren orta ve büyük ölçekli özel sektör müşterilerinin de bunları uygulaması gerekmektedir.

• Hayır kurumları veya üçüncü sektör kuruluşu da özel sektörün içindedir.
• Kurallar, aşağıdaki koşullardan 2 veya daha fazlasını karşılayan tüm kamu sektörü müşterileri ve özel sektör şirketleri için geçerlidir:

-yıllık ciroları 10,2 milyon sterlin üzerinde olanlar
-bilanço toplamı 5,1 milyon £ 'dan fazla olanlar
-50'den fazla çalışanı olanlar

Bilanço tablosu toplamı = herhangi bir borç düşülmeden önce şirketin bilançosunda varlıklar olarak gösterilen toplam tutarlar.

• Bu, küçük şirketlerin rejimine uygundur.

Basitleştirilmiş test

Basitleştirilmiş test, bazı müşterileri etkiler ve yıllık ciroyu dikkate alır. Yıllık ciroları 10,2 milyon £ 'dan fazla ise ve aşağıdakiler değilse, kuralları uygulamalıdırlar:

-bir şirket
-sınırlı sorumlu ortaklık
-kayıtsız bir şirket
-yabancı bir şirket

Bağlı ve ilişkili şirketleri
kapsayan kurallar da vardır.

Ana şirket orta veya büyükse, bağlı ortaklıklarının da bordro dışı çalışma kurallarını uygulaması gerekecektir.

3. IR 35 Kuralları Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Bordro dışı çalışma kuralı değişikliklerinin 6 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlandı; ancak yeni hükümlere istinaden COVID-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi.

Bordro dışı çalışma sözleşmesi, sözleşme tarafları arasında yazılı, sözlü veya zımni olarak yapılan bir sözleşmedir. Bu olgudan da anlaşılacağı üzere bordro dışı kurallar ancak bir sözleşme varlığında uygulanabilmektedir.

6 Nisan 2020 ve Öncesi

Müşteri kamu sektöründen ise, işçinin istihdam durumuna karar verme müşterilerinin yükümlülüğüdür.
Müşteri özel sektörden ise, her sözleşme için kendi istihdam statüsünü belirlemek işçilerinin aracısının sorumluluğundadır.
Bir hayır kurumu veya üçüncü bir sektör kuruluşu da özel sektörün içindedir.

6 Nisan 2021'den itibaren

Yukarıda belirtildiği gibi, bu tarihten itibaren kurallar farklı şekilde uygulanacaktır.

Tüm kamu sektörü yetkilileri ve orta ve büyük ölçekli özel sektör müşterileri, kuralların uygulanıp uygulanmadığını belirlemekten sorumlu olacaktır.

Bir işçi, özel sektördeki (kamu dışı sektör) küçük bir müşteriye hizmet sağlarsa, işçinin istihdam durumuna ve kuralların geçerli olup olmadığına karar vermek için işçinin aracısı sorumlu olmaya devam edecektir.

3.1 Kamu Sektörü Şirketleri (Müşterileri):

2021'de değişiklikler yürürlüğe girdiğinde kuralları uygulamaya devam etmesi gereken gruptur.

3.2 Özel Sektör Şirketleri ( Müşterileri )Açısından:

Özel sektör müşterileri verilen basitleştirilmiş test koşullarından birini sağlarsa, değişiklikler 2021'de yürürlüğe girdiğinde kuralları uygulamaya başlamalıdır.

Özel sektör müşterileri büyüklüklerine karar vermek için basitleştirilmiş testi kullanırsa, koşulları karşıladıkları takvim yılının sonunu takip eden vergi yılının başlangıcından itibaren kuralları uygulamalıdır.

Özel sektör müşterisi basitleştirilmiş testi kullanmazsa ve 6 Nisan 2021'deki koşulları karşılamazsa, durumu daha sonra değişebilir.

-Koşulları art arda 2 yıl boyunca karşılarsanız, kuralları uygulamak için ihtiyaç duydukları tarih değiştirilecektir.
-Koşulları sağladıkları ikinci mali yıl için dosyalama döneminin bitimini takip eden vergi yılının başlangıcından itibaren kuralları uygulamalıdırlar.

3.3 Şirketlerin (Müşterilerin) Sorumlulukları

• Kendi aracılığı ile faaliyet gösteren her işçinin istihdam durumu, bir acente aracılığıyla sağlanmış olsa bile, şirketler ( müşteriler) tarafından tespit edilmelidir.

• Bu tespit, bir Durum Tespit Beyanı (SDS) kullanılarak paylaşılmalıdır.

Bir SDS mutlaka:

• işçiye ve sözleşme yaptığınız kişi veya kuruluşa iletilmelidir.
• sonucunuzu ve ona ulaşma nedenlerinizi belirtiniz.

! Müşteriler bir karar verirken makul özen göstermelidir.

! Müşteriler, kurallar geçerliyse 6 Nisan 2021'den önce bir SDS yayınlayabilir.

• İstihdam durumu tespitlerinin kayıtları, tespit nedenleri ve ödenen ücretler de dahil olmak üzere ayrıntılı olarak tutulmalıdır.

• Müşteriler, tespitlerinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlığı çözümlemek için bir sürece sahip olmalıdır.

• Müşterinin sözleşme yaptığı kişi veya kuruluş ya da çalışan tarafından sorulduğunda, kuruluşunuzun büyüklüğünü onaylamalısınız.

! Müşteri aynı zamanda ücret ödeyen kişiyse ve maaş bordrosu dışı çalışma kuralları geçerliyse, vergi ve HMRC'ye (İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi) olan Ulusal Sigorta katkılarını kesmeniz ve ödemeniz gerekecektir.


3.3.1 Küçük Ölçekli Özel Sektör Müşterileri

• Özel sektördeki küçük ölçekli bir müşteri, işçilerinin istihdam durumuna karar vermek zorunda değildir. İstihdam statüsünün belirlenmesi, işçinin aracısının sorumluluğundadır- genellikle bir limited şirkettir.

3.3.2 Tespitte Makul Özen

• Müşteriler bir işçinin istihdam durumu hakkında tespit yapılırken makul özen gösterilmelidir.

Bunu yapmamak, işçinin vergisinin ve Ulusal Sigorta primlerinin müşterilerin sorumluluğuna girmesine neden olacaktır.

3.3.3 Tespitin İletilmesi

• Verilen tespit, 6 Nisan'dan itibaren işçiye ve acenteye veya sözleşme yapılan diğer kuruluşa bildirilmelidir.

• Açıklamaların bordro dışı çalışma kurallarının geçerli olup olmayacağını gösterdiği her iki durumda da tespit gösterilmelidir.

3.3.3.1 Tespitin Gerekçesi

• Vergi ve Ulusal Sigorta kesintisi sorumluluğu, müşteriler işçiye ve anlaşmalı kişi veya kuruluşlara tespitlerini ve gerekçelerini bildirinceye kadar müşteriye aittir.

• İşçiyle yeni bir sözleşmenin müzakeresi veya görev alanlarının değişmesi durumunda, müşteri hala geçerli olup olmadıklarını görmek için kuralları yeniden kontrol etmelidir.

• Görev, bir işçinin üstlendiği belirli bir sözleşme veya iş parçasıdır. Her bir görev için, bordro dışı çalışma kurallarının uygulanıp uygulanmayacağı aşağıdakiler tarafından belirlenir:

 şartlar ve koşullar

 çalışma alanları

3.3.4 Yurtdışı Müşterileri

• Bir kuruluş tamamen yurtdışında bulunuyorsa, bordro dışı çalışma kuralları geçerli değildir.

Kuralların geçerli olup olmadığını belirlemekten işçinin aracısı (genellikle bir limited şirket) sorumlu olacaktır.

• Bir kuruluş, Birleşik Krallık bağlantısı olmadığı halde yurtdışı kuruluş olarak sınıflandırılır.

Birleşik Krallık'ta ikamet ederek veya Birleşik Krallık'ta kalıcı bir işyerine sahip olarak bir Birleşik Krallık bağlantısı kurulabilir.

4. Tespitle Uyuşmazlık

Bir işçi veya varsayılan işveren, müşterinin aldığı istihdam statüsü tespitine muhtemelen katılmayabilir.

Bu durumda ilgili bölüm şunları gerektirmektedir:

  • Aracılarına ödeme yapan işçi veya acentenin size verdiği anlaşmazlık nedenlerini düşünün
  • Doğru olduğunu düşünüyorsanız tespiti sürdürüp sürdürmeyeceğinize karar verin ve nedenlerini belirtin - veya yanlış olduğunu düşündüğünüz için yeni bir karar verin
  • Tespitlerinizin ve bunların gerekçelerinin yanı sıra size yapılan beyanların kayıtlarını tutun
  • Kararınızın hangi tarihten itibaren geçerli olduğunu onaylayın
İşçinin hizmetleri için son ödeme yapılana kadar müşteri ile bir anlaşmazlık gündeme gelebilir.

Bunun cevabı, işçinin veya varsayılan işverenin istihdam durumu tespitine katılmadığına dair bildirim aldıktan sonra 45 gün içinde verilmelidir. Bu süre zarfında müşteri, ilk tespite uygun olarak kuralları uygulamaya devam etmelidir.

Müşteriler, tespite katılmazlarsa, çalışanın görüşlerini dikkate aldığınızdan emin olmak için 6 Nisan 2021'den itibaren bir süreç başlatmalıdır.

Bir anlaşmazlığı değerlendirdikten sonra müşteri şunlardan birini yapmalıdır:

çalışana tespitin değişip değişmediğini söylemeli belirlenen işverene ve işçiye tespitin değişip değişmediğini söylemeli

En önemli nokta, 45 gün içinde yanıt verilmemesi, işçinin vergi yükümlülüğü ile sonuçlanacak ve Ulusal Sigorta primleri ilgili müşteri üzerinde bir yük oluşturacaktır.

6 Nisan 2021 tarihinden itibaren İngiltere'de bulunan orta ve büyük ölçekli şirketler, Bordro Dışı Çalışma Kurallarına tabi olup olmadıklarını tespit etmek ve bu çerçevede çalışanları ( yüklenicileri ) ile olan ilişkilerini düzenlemekle yükümlü olduklarından Çalışanları veya Yüklenicileri ile olan sözleşmelerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

IR35 Kuralları ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için info@guden.av.tr adresimizden veya telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

KAYNAKÇA:
"April 2021 Changes to off-Payroll Working for Clients." GOV.UK.
Customs, HM Revenue &. "Understanding off-Payroll Working (IR35)." GOV.UK, GOV.UK, 20 Mar. 2020.
"Important Facts for Contractors - off-Payroll Working Rules (IR35)." GOV.UK.LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr