İngiltere'den Kurumsal Tasfiye ve Yönetim Yasası ve Yeniden Yapılandırma Dönemi
COVID-19 salgını nedeniyle güçleşen ticaret dünyasında pek çok şirket önümüzdeki aylarda tasfiye bakımından zorluklar ile karşı karşıya kalma durumundadır. Bununla birlikte, şirketlerin durgun ticaret ortamında rekabetçi kalmalarını sağlamak için yeniden yapılandırma seçeneklerini düşünmeye başlaması gerekecektir.

Geçtiğimiz hafta 26 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Tasfiye ve Yönetim Yasası 2020" (Corporate Insolvency and Governance Act 2020), hem kısa vadeli tasfiye sağlamak hem de finansman gerekliliklerini yerine getirmek ve şirketlere rekabet avantajı katmak için bilanço yeniden yapılandırmalarını kolaylaştıracak bir yeniden yapılandırma aracı ortaya koymaktadır. Söz konusu olan yasa tasarısı, COVID-19 krizi boyunca ticaretin devam etmesini desteklemek için diğer geçici tedbirlerle birlikte uygulanacaktır.

20 yıl içinde İngiliz iflas mevzuatındaki en büyük değişikliğe neden olan yasa tasarısı, mevcut rejimde kalıcı ve geçici olmak üzere iki tür değişiklik getirmiştir. Kalıcı değişiklikler arasında icra takibi ve haciz işlemlerine ilişkin olarak yeni bir moratoryum (borçların ertelenmesi), yeniden yapılandırma süreci ve tedarikçilerin iflas hükümlerine dayanarak sözleşmeyi feshetmelerini önleme imkânı yer almaktadır. Geçici değişiklikler arasında ise haksız ticaret nedeniyle şirketin geçici olarak askıya alınması imkânı belirtilmiştir.

Moratoryum, belirli alacaklıların icrasının veya diğer yasal işlemlerin bir yeniden yapılandırma veya iflas sürecini rahatça uygulayabilmek amacıyla belirli bir süre için kısıtlandığı bir mekanizmadır. Kural olarak 20 iş günü sürecek olup bu süre daha sonra alacaklının rızası aranmaksızın 20 iş günü daha veya alacaklıların rızası alınmak suretiyle ya da mahkeme kararıyla 1 yıl daha uzatılabilmektedir. Şayet şirket bir uzlaşma, anlaşma veya iflas sürecine (yönetici atama maksadının bildirilmesi, tasfiye vb) girdiği takdirde moratoryum kendiliğinden sona erecektir.

Yeniden Yapılandırma Süreci

Öncelikle bu plan esnek bir araç olarak düzenlenmiştir. Bu araçtaki tek sınırlama, önerilen yenilen yapılandırma planının şirketin mevcut veya potansiyel mali sıkıntılarını belirtmesi gerektiğidir. Plan; finansman üzerindeki vade tarihlerinin ertelenmesi, para işlemlerinin değiştirilmesi ve genişletilmesi, hisse/sermaye için borç takası (debt for equity swap) ve piyasadaki sözleşmelerin fiili piyasa oranlarını yansıtacak şekilde değiştirilmesi gibi kapsamlı bir yeniden yapılandırma çözümleri içerebilmektedir. Tıpkı İngiliz Düzenleme Şeması gibi, bu yeni plan da pay sahiplerinin zorunlu çoğunluğunun desteklediği bir yeniden yapılandırmanın tüm alacaklılara ve hissedarlara uygulanabileceği bir mekanizma sağlamaktadır.

Yeniden Yapılandırma Planı üç aşamadan oluşmaktadır:

1. İlk olarak, yargı yetki sınırlarının ve pay sahipleri sınıf yapılarının dikkate alındığı bir toplanma duruşması yapılmakta ve Mahkeme, yeniden yapılanma planından etkilenen her sınıf için oy kullanma toplantılarının toplanmasına ilişkin karar vermekte,

2. Daha sonra pay sahipleri sınıfları yeniden yapılanma planında oy vermek için toplanmakta,

3. Ve son olarak da Mahkeme'nin, yeniden yapılanma planını onaylamak için kendi takdir yetkisini kullanıp kullanmayacağına karar vermeden önce adalet konularını ve yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirdiği bir yaptırım duruşması gerçekleştirilmektedir.
Karşı Oy Veren Pay Sahiplerine İlişkin Korumalar

Yeniden yapılandırma planı için pay sahiplerinin zorunlu çoğunluğu tarafından onaylanan bir planın Mahkeme tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu aşamada Mahkeme, planın adil olup olmadığını değerlendirecektir. Mahkeme, yeniden yapılanma planını yalnızca:

a. Karşı oy belirten pay sahiplerinin en olası alternatif senaryoda olduğundan daha kötü bir pozisyonda bırakmayacak şekilde,

b. Plan onaylanmamışsa ve şirkette gerçek ekonomik çıkarları olan sınıflardan birinin değerine göre en az %75 veya bu alternatifin olması durumunda ödeme alacaksa, yeniden yapılandırma planını onaylayabilmektedir.

Yabancı Firmaların Yeniden Yapılandırma Planına Erişebilirliği ve Planlarının Tanınırlığı

Yabancı şirketler, İngiltere ve Galler yetki alanına yeterli bağlantıya sahip oldukları sürece Yeniden Yapılandırma Planı uyarınca bu süreç için İngiliz mahkemelerine başvurabilmektedirler. Bu kapsamdaki içtihattan anlaşıldığı üzere mahkemeler, yeterli bağlantı olup olmadığına karar verirken bir şirketin kendi menfaatleri, varlıkları veya İngiltere'de bir kuruluş olup olmadığı da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkate almaktadırlar.

Yargı yetkisinin uygulanabilir olması şartıyla, Yeniden Yapılandırma Planına erişmek isteyen yabancı bir şirketin dikkat etmesi gereken bir husus da planın konusu olan yeniden yapılandırma yapacak şirketin kurulmuş olduğu veya malvarlığının bulunduğu yargı çevresi içerisinde tanınıp tanınmayacağına ilişkindir. Bu da ilgili yargı çevresinde tanınma kurallarının analizini gerektirmekte ve yeniden yapılandırmanın uygulanabilmesi için yeterli bir bağlantının nasıl kurulduğuna bakılmaktadır. Yeniden yapılandırma planlayan yabancı şirketlerin, bu Yeniden Yapılandırma Planını dikkate almasında fayda vardır, çünkü bu yeni planın uygulanması diğer uluslararası yeniden yapılandırma araçlarından farklı olarak pek çok durumda daha ucuz ve daha hızlı bir yol sağlayacaktır.

Kanaatimizce, mevcut veya potansiyel finansal problemlerle karşı karşıya olan şirketlerin, ellerinde çeşitli seçenekler bulundurmak ve en yüksek değer ile yol alabilmek adına yeniden yapılandırma seçeneklerini erkenden değerlendirmeye başlamaları doğru bir adım olacaktır. Bunun için de halihazırda var olan yeniden yapılandırma araçlarını detaylıca anlamak önemli bir adım olacaktır.

Özetlersek bu yeni yasa ile:

  • Şirketlere alacaklılarından bir nevi kurtuluş sağlayacak bir moratoryum (borç ertelemesi) tanıtmakta,
  • İflas prosedürüne girmeyi, yeni moratoryuma girmeyi veya yeniden yapılandırma planı sürecini başlatmayı amaçlayan fesih hükümlerini yasaklamakta,
  • Bir şirket kendini kurtarma sürecinde iken, şirketin tedarikçilerinin tedariklerini durdurmasını veya ek ödeme talep etmesini önlemekte,
  • Finansal problemler içinde olan şirketler için, bir alacaklı grubunun planı kabul etmeseler dahi yeniden yapılanma ile bağlı olmasını sağlayan bir yeniden yapılandırma planı getirmekte,
  • Kriz anlarında tasfiye rejiminin esnek olmasını sağlayarak krizin doğurduğu gereksinimleri karşılamakta ve
  • Acil durumlarda şirketlerini ayakta tutmaya çalışan yöneticilerin, haksız ticaretten dolayı kişisel sorumluluk ile bağlı olma riskini geçici olarak ortadan kaldırmaktadır.
Daha fazla bilgi için bize info@guden.av.tr adresinden veya aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260
info@guden.av.tr