London Court of International Arbitration ("LCIA") / Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi yeni tahkim kuralları ("2020 Kuralları")
Hazırlayan: Ali Güden
11 Ağustos 2020 tarihinde, London Court of International Arbitration ("LCIA") / Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi yeni tahkim kurallarını ("2020 Kuralları") resmen kabul etti. 2020 Kuralları, 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girmiş olup ve bu tarihten itibaren başlatılan tüm LCIA tahkimi için geçerli olacaktır.

2020 Kuralları, COVID-19 salgınının neden olduğu 'yeni normal' çağda hakemlerin, avukatların ve tarafların değişen ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi önemli değişiklik getirmektedir. Genel olarak, değişiklikler tahkim sürecini düzene sokması ve dolayısıyla LCIA tahkim süreçlerinin verimliliğini arttırması ve maliyetlerini düşürmesi nedeniyle tahkim toplumu tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

2020 Kurallarındaki değişiklikler, LCIA'nın kurallarını çağdaşlaştırma ve tahkim yargılamalarında teknolojinin daha fazla kullanımına ilişkin kullanıcı tercihlerine uyum sağlama konusundaki bilinçli ve dikkatli çabasını yansıtmaktadır. Yeni kurallar, hakemleri ve tarafları COVID-19 salgınının neden olduğu zorluklarla başa çıkılabilmesi için uygun araçlarla donattığı için uygun bir zamanda gelmektedir. 11 Ağustos 2020 tarihinde, LCIA Mahkemesi yeni tahkim kurallarını ("2020 Kuralları") resmen kabul etti. 2020 Kuralları 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren başlatılan tüm LCIA tahkimi için geçerli olacaktır.

2020 Kuralları 4 ana grupta toplanabilecek aşağıdaki değişiklikleri getirmiştir:

Tahkim duruşmalarının ve kararlarının formatı
Süreçlerin hızlandırılması
Konsolidasyon, birleşik talepler ve tahkimlerin eşzamanlı yürütülmesi.
Global trendlere ve gelişmelere uygun diğer değişiklikler.

2020 Kurallarındaki kayda değer değişiklikler

A. Tahkim Duruşmalarının ve Kararlarının Formatı

2020 Kuralları, sanal duruşmaların artan yaygınlığını benimseyerek eski 2014 LCIA Kurallarını çağdaşlaştırıyor ve LCIA tahkimlerinde elektronik iletişimin önceliğini doğruluyor.

Tahkim duruşmalarının formatı ile ilgili olarak, Madde 19.2 şunu belirtir: "Bir duruşma, şahsen veya sanal olarak konferans görüşmesi, video konferans veya katılımcılarla bir veya daha fazla coğrafi şahsen, sanal veya (her ikisinin bir kombinasyonu) şeklinde karar verme imkânı sağlar." Madde 19.2'nin genişliği taraflara duruşmaların formatına karar verme konusunda çok istenen esnekliği sağlar.

2020 Kuralları ayrıca LCIA ile elektronik iletişimin önceliğini kabul etmektedir. 2020 Kurallarının 4.1. Maddesi Tahkim taleplerinin elektronik ortamda sunulmasını şart koşmaktadır. Tahkim talebinin başka bir yöntemle sunulması durumunda önceden verilmiş yazılı onay gereklidir. Ayrıca, Madde 4.2 tahkimle ilgili herhangi bir yazılı iletişimin, Tahkim Kurulu'ndan yazılı onay veya talimat olmadıkça, elektronik iletişim yoluyla teslim edileceğini belirtir. Madde 26.2 elektronik olarak imzalanan kararları düzenlemektedir ve şunu belirtir: "Taraflar aksini kabul etmedikçe veya Tahkim Kurulu veya LCIA Kurulu aksini belirtmedikçe, herhangi bir hüküm elektronik olarak ve / veya muadillerinde imzalanabilir ve tek bir belgede birleştirilebilir".

B. Süreçlerin Hızlandırılması

2020 kurallarının özellikle dikkate değer bir özelliği, hakemlerin, belirli bir başvurunun açıkça Tahkim Kurulunun yargı yetkisi dışında, kabul edilemez veya açıkça haksız olduğuna karar vermeleri halinde, hızlandırılmış karar emri vererek yargılamaları hızlandırmalarına izin veren ek bir yetkinin dahil edilmiş olmasıdır. Bu, değişiklik, erken karar verme özelliği ile ön plana çıkan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) ve Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) gibi diğer tahkim kurumlarının izinden gitmektedir.

2020 kurallarının 22.1 (viii) Maddesi, Tahkim Kurulu herhangi bir tarafın başvurusu üzerine "herhangi bir iddia, savunma, karşı dava, çapraz talep, karşı dava için savunma veya çapraz iddia için Tahkim Kurulunun yargı yetkisi dışında veya kabul edilemez veya açık bir şekilde haksız olduğu durumlarda şartlar uygun ise bu yönde bir emir veya hüküm ("Erken Karar") verebilir.

Tahkim Kurullarının uygulamada 'açıkça liyakatsiz' standardını nasıl yorumlayacağı henüz görülmemiş olsa da bu değişiklik, tahkim eleştirmenlerinin sıklıkla vurguladığı bir boşluğu doldurmaya çalıştığı için memnuniyetle karşılanmıştır. Örnek olarak mahkemelerin açıkça önemsiz iddiaları reddetmesi ve böylece zamandan ve maliyetten tasarruf etme konusundaki yetersizliği veya isteksizliği verilebilir.

Tahkim sürecini hızlandırmak için bir başka değişiklik, 2020 Kurallarının 15.10 Maddesi ile yapılmıştır bu değişiklik ile Tahkim Kurullarının, nihai kararlarını 2014 LCIA kurallarında belirtildiği gibi makul olan en kısa sürede değil, tarafların son dilekçelerini takiben en geç üç ay içinde vereceği belirtilmiştir.

C. Konsolidasyon, birleşik talepler ve tahkimlerin eşzamanlı yürütülmesi.

2020 Kurallarındaki bir diğer önemli ilave, LCIA Kurulları ve Tahkim Kurullarının tahkimlerin konsolidasyonu ve eşzamanlı yürütülmesi kararını verme yetkisinin genişletilmesidir.

Madde 22.7 (ii), Tahkim Kurulunun ve LCIA Kurulunun onayı ile, "tahkimin LCIA Kurallarına tabi olan ve aynı tahkim anlaşması kapsamında başlatılan bir veya daha fazla başka tahkim ile birleştirilmesini emretme yetkisine sahip olacağını belirtir veya LCIA Kurulu tarafından bu tür diğer tahkim (ler) için henüz bir tahkim kurulu kurulmamış olması koşuluyla, aynı ihtilaflı taraflar arasında veya aynı işlem veya bir dizi ilgili işlemden kaynaklanan uyumlu tahkim anlaşması (ları) veya halihazırda oluşturulmuş, bu tür hakem heyetleri aynı hakemlerden oluşacaktır. ". 2014 LCIA Kurallarında kullanılan dil genel olarak aynı kalmış olsa da Tahkim Kurulunun 2020 Kuralları uyarınca yargılamaları birleştirme yetkisi eski kurallara göre önemli ölçüde genişlemiştir ve artık aynı işlemden veya ilgili işlemler dizisinden kaynaklanan yargılamaları da kapsamaktadır.

Bu değişikliğe paralel olarak, 2020 Kurallarının 1.2. Maddesi artık birleşik Tahkim Taleplerine izin vermektedir; bu, tarafların birden çok sözleşme kapsamındaki uyuşmazlıklar için tek bir tahkim başlatabileceği anlamına gelir. Madde 2.2, davalının bileşik bir yanıt vermesine izin verir. Özellikle, birleşik bir talebin gönderilmesi, bu ihtilafların birleştirilmesi talebiyle birlikte gelsede, konsolidasyon otomatik olmayacaktır. Bunun yerine, konsolidasyon kurul ve / veya LCIA Kurulu tarafından belirlenecektir.

A v B [2017] EWHC 3417'de belirtildiği gibi, birleşik taleplere önceden 2014 LCIA kuralları kapsamında izin verilmiyordu. Eski kurallara göre, tarafların ayrı Tahkim Talepleri yayınlamaları ve ardından tahkim taleplerinin birleştirilmesini sağlamaları gerekiyordu. 2020 Kurallarının 1.2. Maddesindeki, birleşik Tahkim Taleplerine izin veren değişiklik, açıkça kullanıcı ihtiyaç ve talebine pratik bir cevaptır.

Ayrıca 2020 Kuralları, Tahkim Kurullarının tahkim taleplerinin eşzamanlı olarak yürütülmesine karar verme yetkisini de genişletmektedir. Madde 22.7 (iii), "LCIA Kurallarına tabi olan ve aynı tahkim anlaşması veya herhangi bir uyumlu tahkim anlaşması (ları) kapsamında başlatılan ve aynı ihtilaflı taraflar arasında veya aynı işlem veya seriden kaynaklanan iki veya daha fazla tahkim ile ilgili işlemler, her tahkim için aynı tahkim kurulunun oluşturulduğu durumlarda eşzamanlı olarak yürütülecektir ". Bu değişiklik, yalnızca işin tekrarını azaltmaz taraflar için maliyet tasarrufu sağlar ve aynı zamanda tutarsız tahkim kararlarını da önler.

D. Global Trendlere ve Gelişmelere Uygun Diğer Değişiklikler

2020 Kuralları ayrıca LCIA'nın kullanıcı tercihlerindeki olası bir değişikliğe uyum sağlama çabasını gösteren birkaç ek değişiklik daha yapmaktadır. Madde 14A, 2014 LCIA kurallarında olmayan ve mahkeme sekreterlerinin rolünü ele alan hükümler içermektedir.

2020 Kuralları ayrıca veri koruma, siber güvenlik ve düzenleyici konular hakkında yeni hükümler içermektedir. Madde 30A, veri koruma ve siber güvenlik ile ilgili yeni kuralları belirtirken, Madde 24A rüşvet, yolsuzluk, terörün finansmanı, dolandırıcılık, vergi kaçırma, kara para aklama ve ekonomik veya ticari yaptırımlarla ilgili önlemleri belirler. Siber güvenlik ve veri koruma, özellikle günümüzün dijital çağında önemli endişelerdir ve bu değişikliklerin LCIA tahkimlerine yönelik kullanıcı güvenini artırması umulmaktadır.

2020 Kuralları, LCIA tahkim usulünü çağdaşlaştırır ve tarafların özerkliğini geliştirir. LCIA'nın kurallarını yeni bir döneme uyarlama girişimini yansıtan bu değişiklikler uluslararası hukuk camiası tarafından da memnuniyetle karşılanmıştır.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr