Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İşbu Değişiklik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ("İkinci Değişiklik Yönetmeliği") ise 14 Eylül 2022 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Ele alınan söz konusu makalede Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

İkinci Değişiklik Yönetmeliği ise, Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenen tüketicilerin mesafeli olarak satın aldıkları ürünlerin iade süreçleri ve iade masraflarından sorumluluğu ile hizmet sağlayıcılarının/aracı hizmet sağlayıcılarının cayma hakkının kullanımı, iade ve ön bilgilendirme yapılması kapsamındaki yükümlülüklerini genişleten düzenlemelerin yürürlük tarihini düzenlemektedir. Buna göre söz konusu hükümlerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024olarak belirlenmiştir. Bahsi geçen düzenlemeler haricinde Değişiklik Yönetmeliği ile getirilmiş değişiklikler ise 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlük kazanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği'nin getirdiği yeni değişiklikler nelerdir?

Değişiklik Yönetmeliği ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin;

· Kapsamına,

· Ön bilgilendirme yükümlülüğüne,

· Mal teslimine,

· Cayma hakkına,

· Satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının yükümlülüklerine, ve

· Tüketicinin hak ve yükümlülüklerine,

İlişkin kapsamlı değişiklikler öngörülmüştür. İşbu değişiklikler kapsamında bir diğer altı çizilmesi gereken önemli bir husus ise, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile 1 Nisan 2022 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler arasında uyum sağlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği yukarıda bahsi geçen alanlardaki değişikliklerinin yanı sıra "Tanım" isimli 4. maddesine iki yeni kavram eklemiş olup buna göre "Aracı Hizmet Sağlayıcı" kavramı, "oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi" şeklinde tanımlanmış, "Platform" ise "kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmek üzere oluşturduğu sistem" tanımını alarak düzenleme alanı bulmuştur.

Ön bilgilendirme yükümlülüğü

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 5. maddesinde ön bilgilendirme yükümlülüğü ve 6. maddesinde söz konusu yükümlülüğün yöntemine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca işbu maddelerde yalnızca satıcı ve sağlayıcı ön bilgilendirme yükümlülüğü altında olan kişiler olarak sayılmış iken, getirilen değişiklik ile aracı hizmet sağlayıcısı da yükümlülük kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Yönetmelik'in 5. maddesine eklenen fıkra uyarınca ise, "Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur. Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı zorunludur." sorumluluğun kapsamı düzenlenmiştir.

Aynı zamanda aracı hizmet sağlayıcılar, ön bilgilendirmenin yapılma yöntemine dair yükümlülüklerden ve ön bilginin teyidi konusunda satıcı veya sağlayıcılarla birlikte müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Cayma hakkı

Yönetmelik'in 11. maddesinde düzenleme bulan cayma hakkının kullanımının istisnaları genişletilmiş olmakla birlikte, tüketicinin cayma hakkı kullanımına dair bildirimleri satıcı ve sağlayıcıya ek olarak aracı hizmet sağlayıcılarına da yöneltebileceği ve tüketicinin cayma hakkını kullanacağı sürenin on dört güne çıkarılması Değişiklik Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelik'in işbu maddesine eklenen yeni fıkra ile platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin Değişiklik Yönetmelik'i ekinde yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinden gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorunda olduğu da belirtilmiştir.

Cayma hakkı ile ilgili değişikliğe gidilen diğer hususlar ise cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ödemelerin iade süresinin başlangıç tarihi ve bedel iadesinin tek seferde yapılması ve ödeme aracına uygun bir şekilde yapılması gerekliliğine ilişkindir. Son olarak altını çizmek gerekir ki,

· Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler,

· Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlar,

· Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla satın alınan mallar, ve

· Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicilere tanınan cayma hakkının kullanılamayacağı Yönetmelik'in 15. maddesinde ifade edilmiştir.

Sonuç

İşbu yazımızda bahsi geçen değişiklikler Değişiklik Yönetmeliği ile getirilmiş önemli başlıklar olup bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve en hızlı şekilde sonuca ulaşmak için tecrübeli bir uzmandan yardım almak en doğru seçim olacaktır. Söz konusu husus ile ilgili, Güden Uluslararası Hukuk Bürosu olarak hem danışmanlık hizmeti sunmakta hem de dava aşamalarında hukuki hizmet vermekteyiz. Konu ile ilgili olarak bu alanda bizimle info@guden.av.tr mail adresinden iletişime geçerek konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Istanbul
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Ataşehir
T: +902165101260


London ( in association with Guden Solicitors)
50 Long Acre, London, WC2E 9JR
T: +442045772620


info@guden.av.tr