Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
28 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Statüsü ile Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulmuştur. İşbu statünün 7. maddesi uyarınca "tüm ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyet izni aldıktan sonra bir ay içerisinde birliğe üye olmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluşlar birlik tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bildirilecektir." denilmektedir.

Statü'nün 6. Maddesinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin görev ve yetkileri düzenlenmiştir;

MADDE 6- (1) Birlik, 5 inci maddede sayılan amaçlara ulaşmak üzere aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

a) Mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin mesleğin gerektirdiği disiplin ve birlik içinde ekonominin İhtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak.

c) Üye kuruluş mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarım belirlemek.

ç) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Bankaca alınması istenilen tedbirleri üyelerine duyurmak.

d) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

e) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktar itibarıyla tespit etmek.

f) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kumlu kararma istinaden dava açmak.

g) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,

ğ) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat haklan saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki İhtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacağı ve Bankaca onaylanan usul ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak.

h) ödemeler alanının ve üyelerin faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak.

ı) Üyeleri temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak.

i) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve İdari düzenlemeleri İzleyerek bu konuda üyeleri bilgilendirmek.

j) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri değerlendirerek yapılan işlemin sonuçlarını Bankaya bildirmek ve üyelerle paylaşmak.

k) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında bu Statüde öngörülen disiplin cezalarını vermek.

l) Üyelere ilişkin genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak.

m) Birlik ile Banka arasında talep edilen çerçevede düzenli bilgi akışını sağlamak.

n) Banka tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

o) 6493 sayılı Kanunda sayılan diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Birlik, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda, 6493 sayılı Kanuna, bu Statüye, Banka kararlarına ve İlgili mevzuata uymakla, bunlardan sektörü etkileyecek önemli ve yapısal konulara ilişkin olanlar ile birinci fıkranın (c) bendi uyarınca meslek ilke ve standartlarını ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca alacağı tedbirleri belirlemeden önce Bankanın uygun görüşünü almakla yükümlüdür.

(3) Banka, yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit etmesi halinde Birlikten, yapılan düzenlemelerin kaldırılmasını, uygulamasının durdurulmasını veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını istemeye yetkilidir.

28.06.2020 tarihinde yürürlüğe giren statü ile kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği'nin en önemli yetkilerinden biri üye kuruluşlar ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere TCMB tarafından onaylanacak usul ve esaslar dâhilinde bir hakem heyeti oluşturmaktır. Bu hakem heyeti ile bireysel müşteriler ile üye kuruluşlar arasında çıkacak ihtilafların anlaşmalı şekilde çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Fakat, çok yeni bir oluşum olan bu birliğin henüz genel kurulu tarafından bir birlik yönetim kurulunu seçilmediği için an itibari ile birliğe üyelik başvurularının Merkez Bankası'na yapılması gerekmektedir. Birliğin yapısı ve yönetimi statü tarafından açık ve kesin şekilde belirlenmiş olsa da uygulamada sistemin nasıl işleyeceği halihazırda bir soru işareti fakat birliğin varlığının tüketiciler ile kuruluşlar arasındaki ihtilafların sulh ile çözümünü kolaylaştıracağı ve bireysel müşteriler ile kuruluşlar arasında bir köprü görevi göreceğini düşünmekteyiz.

Konu ile ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti için aşağıdaki bilgiler vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
LONDON
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr