Yeni Türk Ticaret Kanunu ("TTK") Uyarınca Yapılması Gerekenlere İlişkin Uygulama Takvimi
Hazırlayan: Ali Güden
14 Şubat 2011'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun özellikle şirketlerin günlük işleyişlerine ilişkin bir çok değişiklik getirmiş ve şirketlerin bu değişikliklere uygun olarak yapılandırılmaları belli bir takvime bağlanması hasıl olmuştur. 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Yeni Türk Ticaret Kanunun getirmiş olduğu bütün değişiklikler tamamen yürürlüğe girmesi planlanılmaktadır. Konunun güncelliği nedeniyle uygulama takvimini tekrardan gözden geçirmenin faydalı olacağından aşağıda özetlemeye çalıştık:

I. DEFTER TADİKLERİ
Kapanış sonrası 3 ay içerisinde yapılmalıdır.
Yevmiye ve yönetim kurulu karar defterinin kapanışı izleyen faaliyet dönemi
kapanışının üçüncü ayının sonuna kadar noterce onaylanmalıdır. (TTK/64)

II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Kapanış sonrası 3 ay içerisinde yapılmalıdır.

III. Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulaması
1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen şirketlerin münferit ve konsolide tablolarının düzenlenmesinde Türkiye Muhasebe Standartlarını ("TMS") uygulamaya başlanmıştır. (TTK/Geçici 6)

IV. OY HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN SINIRLAMA
14 Şubat 2013 itibarıyla oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hüküm
yürürlüğe girmiştir. (TTK/201,19)

V. BAĞIMSIZ DENETÇİ ATAMA
31 Mart 2013 denetime tabi şirketlerin ilk bağımsız denetçilerini atamaları için
belirlenmiş olan son tarihtir. (TTK /397, 400, Geçici 6)

VI. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
1 Temmuz 2013 Anonim ve limited şirketlerin ana sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin TTK'ya uygun düzenleme yapılması için son tarihtir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde ana sözleşmedeki düzenleme yerine TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır. (TTK/22, 26)

VII. İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU
1 Ekim 2013 tarihine kadar yapılmış olması gerekli idi.
TTK md. 1524 uyarınca, denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
Yukarıda belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde ilgili kararların iptal edilmesine
neden olur. Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur.

TTK ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır. Denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir. (TTK/1524, Geçici 8) Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Hangileridir?
1 Ocak 2013'ten itibaren denetime tabi olacak şirketler hangileridir? Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") uyarınca denetime tabi firmalar (aracılık
faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar, aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, yatırım ortaklıkları, ipotek finansmanı şirketleri, halka açık olan veya halka açık sayılan şirketler, borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları), Bankacılık Kanunu uyarınca denetime tabi olan şirketler ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararında 8 başlıkta sayılan şirketlerdir. Hemen belirtelim ki, bu şirketler halihazırda zaten denetim yaptırmak zorunda olan firmalardır. Bu firmaların yaptırmakta oldukları denetim 1 Ocak 2013'ten itibaren aynı şekilde devam edecektir.

1 Ocak 2014'ten itibaren denetime tabi olacak şirketler hangileridir?
Tek başına veya bağlı ortaklarıyla birlikte aşağıdaki üç kriterden en az ikisini sağlayan
sermaye şirketleri 1 Ocak 2014'ten itibaren denetime tabi olacaktır.

(i) Aktif büyüklüğü 150.000.000.-TL ve üstü,

(ii) Yıllık net satış hasılatı 200.000.000.-TL ve üstü, (iii) Çalışan sayısı 500 ve üstü.
VIII. OYDA İMTİYAZ

TTK md 479/II'da belirtilen sınırı aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme
hükümlerinin Yeni TTK'ya uyumlu hale getirilmesi için son tarih 1 Ekim 2013 tür. (TTK/28) IX. FİNANSAL TABLOLAR
31 Aralık 2013'e kadar TMS'ye uygun finansal tabloların bilanço günü itibariyle
çıkarılması gerekmektedir. (TTK/514)

X. TİCARİ BELGELERDE YER ALMASI ZORUNLU BİLGİLER

1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla ticari belgelerde yer alacak zorunlu bilgiler kullanılmaya başlanmalıdır. TTK md. 39/2 uyarınca tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt

edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.
Tacirin işletmesi ile ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere
yapılan kayıtların dayandığı belgelerde 1 Ocak 2014'ten sonra aşağıda yer alan bilgilerin yer alması zorunludur:

(i) Ltd. Sti 'nın ticaret sicil numarası, (ii) Tam ve eksiksiz ticaret unvanı, (iii) İşletmesinin merkezi,
(iv) İnternet sitesinin adresi.

Ayrıca, 1 Ocak 2014'ten sonra yukarıda belirtilen tüm bu bilgiler Ltd Sti'nin internet sitesinde de (meğer ki Ltd. Şirketler bağımsız denetime tabi olarak
belirlenirse) yayımlanır. Limited Şirket'in internet sitesinde ayrıca aşağıda yer alan bilgilerin de yayımlanması gerekir.

(i) Müdürlerin adları ile soyadları,
(ii) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı. (TTK/1534) XI. ASGARİ SERMAYE
14 Şubat 2014 Anonim ve Limited Şirketlerin asgari sermayeleri TTK ile uyumlu hale
getirilmeleri için son tarihtir. (TTK/332, 580, 20)

XII. İMTİYAZLI OYLAR
14 Şubat 2014 tarihi itibarıyla imtiyazlı oyların TTK ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. (TTK/479, 28)

XIII. KAYIPLARIN DENKLEŞTİRİLMESİ
1 Temmuz 2014 bir bağlı şirketin 1 Temmuz 2012 tarihinde, TTK md. 202 kapsamında kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için son tarihtir.
LONDRA
5 Chancery Lane WC2A 1LG
T:
+4402074067504

ISTANBUL
Barbaros Mah, Varyap Meridian C Blok
D: 172 Ardıç Sok. 34746, Atasehir
T:
+902165101260

info@guden.av.tr